[Vortex] problem compiling libaxl-0.5.3

dexter dexter at koli.kando.hu
Wed Jul 9 17:08:21 CEST 2008


Hi there,

I've a problem compiling axl lib 0.5.3. When I run make I got this:

/bin/bash ../libtool --tag=CC --mode=link gcc  -g -O2   -o libaxl.la 
-rpath /usr/local/lib -no-undefined -export-symbols-regex 
'^(axl|__axl|_axl).*' axl.lo axl_decl.lo axl_node.lo axl_doc.lo 
axl_error.lo axl_stream.lo axl_log.lo axl_list.lo axl_stack.lo 
axl_dtd.lo axl_hash.lo axl_factory.lo -lm
generating symbol list for `libaxl.la'
/usr/bin/nm -B  .libs/axl.o .libs/axl_decl.o .libs/axl_node.o 
.libs/axl_doc.o .libs/axl_error.o .libs/axl_stream.o .libs/axl_log.o 
.libs/axl_list.o .libs/axl_stack.o .libs/axl_dtd.o .libs/axl_hash.o 
.libs/axl_factory.o  |  | /bin/sed 's/.* //' | sort | uniq > 
.libs/libaxl.exp
../libtool: eval: line 4352: syntax error near unexpected token `|'
../libtool: eval: line 4352: `/usr/bin/nm -B  .libs/axl.o 
.libs/axl_decl.o .libs/axl_node.o .libs/axl_doc.o .libs/axl_error.o 
.libs/axl_stream.o .libs/axl_log.o .libs/axl_list.o .libs/axl_stack.o 
.libs/axl_dtd.o .libs/axl_hash.o .libs/axl_factory.o  |  | /bin/sed 
's/.* //' | sort | uniq > .libs/libaxl.exp'
make[2]: *** [libaxl.la] Error 1
make[2]: Leaving directory `/home/dexter/sources/axl-0.5.3.b3485.g3485/src'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/home/dexter/sources/axl-0.5.3.b3485.g3485'
make: *** [all] Error 2


Anyone ran into this?More information about the Vortex mailing list